Jak se přihlásit

Všechny přihlášky, včetně doporučujících dopisů, musí být nahrány do elektronické přihlášky (nebo zaslány poštou) nejpozději do 31. března 23:59 (v případě druhého kola příjímacího řízení do 15. srpna 23:59).

→ Uchazeče o doktorské studium upozorňujeme, že v této fázi si nemusíte vybírat školitele ani předkládat návrh výzkumu. Není proto nutné kontaktovat členy naší fakulty před podáním přihlášky. ←

Povinné dokumenty, které přihláška musí obsahovat (Všechny materiály musí být předloženy v angličtině nebo doplněny anglickým překladem.):

1. Elektronická přihláška


2. Strukturovaný životopis (relevantní informace vztahující se k přihlášce a programu, cca 1 - 2 strany)


3. Motivační esej v angličtině popisující vaše akademické a výzkumné zázemí, vaše zájmy a kariérní cíle, a jak vám studium na CERGE-EI pomůže je splnit. Délka eseje nesmí přesáhnout 4000 znaků. Více informací zde: Statement of Motivation Guidelines


 4. Kopie bakalářských a magisterských diplomů a dodatků k diplomům s případným ověřeným překladem do angličtiny (pokud je originál dokumentu v jiném jazyce).

Pro doktorský program Ekonomie a ekonometrie: Pokud jste absolvovali v roce 2021 nebo dříve, je třeba předložit kopie bakalářského a magisterského diplomu a dodatku k diplomu s řádným úředním ověřením (notářské ověření / apostilace / superlegalizace).  Pokud stále studujete a/nebo jste ještě neobdrželi magisterský diplom, je třeba předložit oficiální potvrzení o studiu od univerzity s předpokládaným datem ukončení studia / oficiální potvrzení o ukončení studia od univerzity (+ kdy obdržíte dokumenty) a nejaktuálnější výpis(y) známek.

Pro magisterský program Ekonomického výzkum: Pokud jste ukončili studium v roce 2021 nebo dříve, musíte předložit kopie bakalářského diplomu a dodatku k diplomu s řádným úředním ověřením (notářské ověření / apostila / superlegalizace).  Pokud stále studujete a/nebo jste ještě neobdrželi bakalářský diplom, musíte předložit oficiální potvrzení o studiu od univerzity s předpokládaným datem ukončení studia/oficiální potvrzení o ukončení studia od univerzity (+ kdy obdržíte dokumenty) a nejaktuálnější výpis(y) známek.

Podrobnosti naleznete zde: Guidelines for Verification of Diplomas and Transcripts. Upozorňujeme, že tyto dokumenty budete muset předložit v tištěné podobě (poštou nebo osobně), pokud budete pozváni do přípravného semestru nebo přímo přijati.


5. Doklad o znalosti anglického jazyka. Všichni uchazeči, kteří nejsou rodilými mluvčími (nenarodili se v zemi, kde je angličtina hlavním úředním jazykem, jako je Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Spojené království, Irsko nebo Spojené státy), musí předložit platný doklad o své znalosti angličtiny. Mělo by se jednat o mezinárodně uznávaný certifikát o zkoušce (IELTS, TOEFL - IC 2403, Cambridge,...).

S výjimkou certifikátu o cambridgeských zkouškách by doklady neměly být starší než dva roky.

V současné době je jako doklad o úrovni znalosti angličtiny akceptován také Duolingo English Test. Minimální požadovaný počet bodů je 115 a certifikát nesmí být starší než 2 roky od data podání žádosti o přijetí na CERGE-EI.

Upozorňujeme, že potvrzení o studiu v angličtině (angličtina jako vyučovací jazyk) se nepovažuje za dostatečný doklad o znalosti angličtiny, s výjimkou studia absolvovaného v Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, Velké Británii, Irsku nebo Spojených státech.

CERGE-EI si vyhrazuje právo v individuálních případech stanovit pro uchazeče další jazykový požadavek.


6. Dva až tři kontakty pro doporučující dopisy. Doporučující dopisy jsou zasílané přes elektronickou přihlášku či v zapečetěné a podepsané obálce přímo osobami, které je vystavují, nikoliv uchazečem. Osoby, které vystavují doporučující dopis, musí znát uchazeče natolik, aby mohly okomentovat jeho/její akademické schopnosti, a to zejména matematické. Více informací zde: Recommendation Letters Guidelines.


Nepovinné dokumenty, které přihláška může obsahovat:

  • Uchazečům je doporučeno připojit k přihlášce dokumenty, které jsou relevantní a vypovídají o jejich akademických či výzkumných dovednostech. Mezi tyto dokumenty se počítají výsledky testů GRE/GMAT, absolvování kurzů či konferencí, předchozí publikace či absolventské práce, ocenění apod.

Všechny materiály musí být buď nahrány do elektronické přihlášky, nebo zaslány poštou na adresu uvedenou níže. Jakékoliv dokumenty, zaslané přes e-mail nebudou brány v potaz.

Doručovací adresa materiálů k přihlášce:

CERGE-EI
Název programu, na který se uchazeč hlásí (v angličtině)
P.O. Box 882, Politických vězňů 7
111 21 Praha 1