Sponzoři

Podpora CERGE-EI je investicí do stabilní a prosperující budoucnosti jak pro region střední a východní Evropy, tak i pro zbytek rozvojového světa. CERGE-EI nabízí studium moderní ekonomie talentovaným studentům z postkomunistických a rozvojových zemí. 

Absolventi CERGE-EI

Absolventi CERGE-EI působí v mezinárodních organizacích, vládách, ministerstvech a centrálních bankách, světových univerzitách, myšlenkových centrech a v soukromém sektoru. Naši absolventi hrají důležitou roli ve svých regionech tím, že rozšiřují nové, moderní poznatky v oblasti ekonomie a přispívají tak k rozvoji celé společnosti.

Abychom mohli v naší misi pokračovat a posouvat hranice programů stále výše, potřebujeme podporu našich absolventů a příznivců. Váš příspěvek pomůže CERGE-EI lépe vybavit studenty pro výzvy, kterým budou v pracovním životě čelit.

Pokud je vzdělávání i vaším hlavním cílem, na dalších stránkách naleznete konkrétní informace jak CERGE-EI podpořit. Neváhejte nás kontaktovat, rádi s vámi probereme různé možnosti.

Proč nás podpořit

„CERGE-EI má určující vliv na učení a chápání ekonomie jako vědy i praxe. Kdybychom měli dalších pět takových organizací rozmístěných rovnoměrně po celém světě, vyhlídky globální ekonomické teorie, empirie a politiky by byly značně jasnější.“

Simon Johnson,
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, bývalý ekon. poradce a ředitel výzkumu, Mezinárodní měnový fond.

Význam pro region a svět

CERGE-EI reaguje na kritický nedostatek podobných institucí v regionu. Pomáhá rozvíjejícím se ekonomikám udržet stabilní kurz vývoje směrem k ekonomickým a osobním svobodám.

Prostřednictvím špičkově vzdělaných absolventů a výzkumu orientovaného na veřejné politiky, CERGE-EI podporuje ekonomický růst, reformy a stabilitu v neklidných regionech jako je Balkán, Kavkaz, střední Asie a Blízký východ. Tento růst je v dlouhodobém horizontu strategickým zájmem svobodného světa.

CERGE-EI a jeho absolventi již nyní pomáhají v prostředí mezinárodního obchodu rozvíjet nastupující trhy v zemích bývalého Sovětského svazu, střední Asie a ostatních rozvojových zemích s celkovou populací přes 400 milionů obyvatel. 

Úspěchy CERGE-EI v plnění své mise

CERGE-EI, které bylo založeno v roce 1991 jako důsledek sletu událostí Sametové revoluce, se stalo prvním a nejdůležitějším pracovištěm nabízející doktorský program v postkomunistických zemích střední a východní Evropy.

Mise CERGE-EI se sestává ze tří částí:

Poskytnout velmi dobře připravené ekonomy vládám, akademické obci a průmyslu v zemích, kde expertíza chybí;

podporovat výzkum teoretické i aplikované ekonomie, zvláště s důrazem na přechod z komunistického modelu k tržní ekonomice;

zavést americký model volného a otevřeného vědeckého bádání a nediskriminační výuku v regionech, kde tyto koncepty byly 50 let potlačovány.

Za dobu existence CERGE-EI prošlo institutem přes 550 studentů střední a východní Evropy. Z tohoto počtu byla téměř polovina žen. Tisíce dalších studentů a ekonomů využilo výhod doprovodných programů.

Absolventi se uplatňují na seniorních pozicích v Mezinárodním měnovém fondu, Světové bance, EBRD, OECD, ILP, regionálních centrálních bankách a ministerstvech, univerzitách a v soukromém sektoru. Přibližně 25 % absolventů CERGE-EI se stává univerzitními pedagogy, téměř 40 % působí na ministerstvech, v centrálních bankách a mezinárodních nevládních organizacích, zbývající se z větší části podílejí na budování soukromého sektoru v domovských zemích.

Přes 80 % všech absolventů CERGE-EI zůstává v regionu či se ve své práci v mezinárodních organizacích problematikou domovského regionu zabývají. Naproti tomu pouze 5 % absolventů žádaných Ph.D. programů vyučovaných v USA se vrací zpět do regionu.

Proč nás podpořit

„CERGE-EI se vypracovala ve vedoucí výzkumnou a vzdělávací instituci ve střední Evropě. S vysoce motivovanými mezinárodními akademickými pracovníky a studenty z tranzitivních regionů je důležitým zdrojem talentů a analýz pro vlády, byznys, regionální univerzity a pro mezinárodní organizace jako je EBRD.“

Erik Berglöf,
vedoucí ekonom a speciální poradce prezidenta, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Kvalitní vzdělání a výzkum

CERGE-EI umožňuje získat tituly spadající pod tzv. Absolute charter, kterou uděluje New York State Board of Regents. Tato organizace o CERGE-EI uvádí: “Program je náročný, inovativní a adresuje konkrétní požadavky střední a východní Evropy…zaplňuje důležitou a jedinečnou mezeru”. Náš doktorský program je zároveň plně akreditován MŠMT.

Sekretariát programu ACE Evropského společenství označil CERGE-EI jako jediné “uznávané centrum excelence doktorského studia ekonomie” v regionu střední a východní Evropy. CERGE-EI bylo také vyznamenáno označením “Centrum excelence” Americkou nadací pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Dohled nad akademickou kvalitou programů je zajišťován externí komisí složenou ze světově uznávaných expertů z oboru ekonomie. 

Zodpovědné hospodaření a efektivní využití zdrojů

CERGE-EI poskytuje vzdělání v oboru moderní tržní ekonomie s méně než třetinovými náklady srovnatelných programů v USA.

Všechny darované prostředky putují přímo na vzdělávací účely. Dodatečné náklady jsou kompletně hrazeny ziskem z rentabilních programů, které CERGE-EI také administruje.

Dary lze směřovat americké CERGE-EI Foundation, neziskové organizaci IRS 501 (c)(3), přičemž dary jsou v USA daňově plně odečitatelná položka. Česká Nadace CERGE-EI taktéž donorům nabízí plný odpočet daru z daní podle právního řádu ČR a EU.

CERGE-EI vybudovalo spolehlivý systém finančního řízení. Správní rada CERGE-EI Foundation zahrnuje významné osobnosti ze světa byznysu USA a EU. Nadace CERGE-EI je v České republice registrovanou charitativní organizací.

Jak nás podpořit

CERGE-EI nabízí mnoho různých příležitostí a modelů pro financování. Dárce si může vybrat zda podpoří studenty formou stipendií či financováním mobilit na prestižní zahraniční univerzity, nebo naopak investuje do vybudování moderního technického zázemí pro studenty a vyučující na CERGE-EI. Finanční příspěvky je možné adresovat instituci či Nadaci CERGE-EI.

Podpora studentů

Studentské Fellowships

  • roční příspěvek $15,000 na studenta nebo jednorázový příspěvek $250,000 do nadačního jmění

Sponzoři si mohou vybrat příjemce stipendia dle vlastních preferencí, například podle země původu či zájmu v určité oblasti ekonomie.

Studentské mobility

  • náklady na jednoho studenta $7,000 nebo jednorázový příspěvěk $125,000 do nadačního jmění

Studentské mobility umožní výjimečně nadaným studentům strávit semestr nebo rok na vybrané univerzitě v západní Evropě nebo Spojených státech. Tato stáž je poté součástí jejich výzkumu, který je základem disertační práce.

Post-doktorandské Fellowships

  • roční náklady jednoho fellowshipu $12,000 (požadovaná podpora po dobu tří let) nebo jednorázový příspěvek $225,000 do nadačního jmění

Tento typ finanční podpory je určen pro seniorní výzkumníky, kteří vedou disertační práce a asistují studentům při jejich výzkumu. Dárci mohou také financovat profesuru nesoucí jejich jméno, opět zaměřenou například na zemi původu nebo konkrétní specializaci.

Podpora profesorů

Profesor ekonomie

  • roční náklady na profesuru $30,000 nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Tato částka slouží jako dodatečný příjem a podpora výzkumu. Finanční dotace má za cíl předejít odchodu talentovaných akademických pracovníků na lépe placená místa na zahraničních univerzitách či do soukromého sektoru. Akademičtí pracovníci mohou být podporováni dle různých zaměření v souladu s přáním dárce.

Hostující profesor

  • roční náklady na profesuru $30,000 ročně nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Tento dar je určený seniorním výzkumníkům, jejichž náplní práce je supervize disertačních prací a koordinace výzkumu. Dárce může prostředky věnovat konkrétnímu pracovníkovi dle svých preferencí.

Fond na rozvoj akademických pracovníků

  • $30,000 ročně nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Finanční prostředky budou určené na uhrazení nákladů spojených s účastí akademických pracovníků na konferencích a seminářích s cílem prohlubovat svoji odbornost a sdílet poznatky vlastního výzkumu. Tento fond tak poskytne akademickým pracovníkům příležitosti pro intelektuální růst a pomohou šířit dobré jméno CERGE-EI na národní i mezinárodní úrovni.

Rozvoj intelektuálního života na CERGE-EI

Publikace

  • roční náklady $20,000 nebo jednorázový příspěvek $400,000 do nadačního jmění

Cílem je zprostředkovat výsledky výzkumu CERGE-EI širokému mezinárodnímu společenství. Z tohoto fondu je financována série publikací Working Papers a Discussion Papers.

Výzkumné semináře

  • roční financování jedné série návštěv $10,000 nebo jednorázový příspěvek $200,000 do nadačního jmění

Cílem programu je umožnit návštěvu předních ekonomů na CERGE-EI a zprostředkovat tak výměnu názorů a myšlenek s místními akademickými pracovníky a studenty. Dárci mohou sponzorovat různé semináře dle určitého zaměření.

CERGE-EI online

  • roční náklady $30,000 nebo jednorázový příspěvek $500,000 do nadačního jmění

Prostředky budou určeny na vybudování a údržbu audio-vizuálního centra, které umožní video- a telekonference, tvorbu profesionálních videí a rozhovorů s významnými osobnostmi ekonomie navštěvující CERGE-EI. Technické zabezpečení přenosu konferencí a přednášek a dalších akcí v reálném čase by umožnilo CERGE-EI sdílet své výsledky a snažení s celým světem.

Kdo nás podporuje

Korporátní a institucionální dárci

Altria Group Employee Matching
Anonymous
Boston Consulting Group
Brinson Foundation
CYRRUS
Deloitte Advisory
Ernst & Young Czech Republic
Ann Thruston Filer Foundation
Generali PPF Holding
Google Czech Republic
KPMG Czech Republic
Mt. Lucas Management
Mutual of America
Nadační fond Karla Janečka
Oskarplast
PricewaterhouseCoopers Czech Republic
RSJ
Schroder Family Foundation
Tatra Banka Foundation
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
USAID


Společnosti a individuální dárci

Patroni

($100,000 až $499,999)

Altria, Inc.
Anonymous (Teaching Fellowships)
Citigroup
Ford Foundation
The Andrew W. Mellon Foundation
Pew Charitable Trusts
John S. and Cynthia Reed Foundation
USAID
USAID/ASHA
The World Bank
Roger Alcaly
Brinson Foundation
Alan Brown
Česká spořitelna, a.s.
Coca-Cola Companies
European Union Tempus/PHARE Programme
Mt. Lucas Management
Phillip Morris Companies
Schumpeter Collection
Siemens
Soros Foundation
State Street Foundation
USAID/ASHA
Washington University Economics Department
Michael C. Markovitz

Dárci

($30,000 až $99,999)

Anonymous
Bank Austria
Credit Suisse First Boston
Erste Austria
Československá obchodní banka
Český Telecom
Burkhard Dallosch
Deutsche Bank
Deloitte Advisory
Ernst&Young
Ann Thruston Filer Foundation
Randall K. Filer & Barbara Forbes
Antonín Fryč
Generali PPF Holding
Google Czech Republic
KPMG Česká republika
Nadace Zdeňka Bakaly
Nadační investiční fond
Page and Otto Marx, Jr. Foundation
Philip Morris ČR
Benson Oak, spol. s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká republika
Compagnie de Saint-Gobain
Sarah Scaife Foundation
The Kellner Family Foundation
Spořitelní investiční společnost
Craig R. & Dorothy Stapleton
Jan Švejnar
Schroder Family Foundation
Jan Švejnar and Katherine Terrell
Transgas
Vannerson Partners
Westinghouse Electric Corp. Foundation

Přispěvatelé

(do $29,999)

3M Czech Republic
Konrad Adenauer Stiftung
Altria Group Employee Matching
Anonymous
Goldhirsh Foundation
Orley Ashenfelter
Theodore W. & Therese A. Baker
Raymond J. Batla
Boeing
Boston Consulting Group
Dan & Sally Steinberg Brent
Jean I. & Charles Brunie Foundation
Burza cenných papírů
CADF
John T. & Marge Cleveland Calmeyn
Louis Camilleri
Chase Manhattan Foundation
Citibanka, Prague
Faith E. Conger
Elaine & Ralph Crocker
Crow & Assoc.
CYRRUS
Česká národní banka
ČEZ, a.s.
DekaBank
Vladimír Dlouhý
Michael Drbout
Bob & Gay Easton
Renita Esayian
Expandia Finance
Randall K. Filer
Dr. Christopher Garruba
GE Fund
Michelle L. Globis
Goldfield Collection
Margee Greenberg
Blanka Hadová
J&T Banka
Jan Hanousek
Mary Hauser & Jerome Randall
Georgie T. & Elizabeth A. Hirai
Margaret and Robert Hollback
Hypothekenbank in Essen
IBM
Karel Janda
Štěpán Jurajda
JUDr. Zdeněk Karfík
Miriam Klipper
Jan Kmenta
Komerční banka
Josef Kotrba
Terry & Ellen Layman
LBBW Bank
Lehman Brothers
William & Jutta Lewis
Filip Linek
Durwood & Elizabeth Littlefield
Lubomír Lízal
Bruce Norman Long
Man Group USA
James C. Marlas
Martello Investment Management
Filip Matějka
Patricia C. McKenna
MCM
Betty and Raymond McMillan
Metrostav
MF
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
Monsanto Company
Jiří Muška
Mutual of America
Nadace Olgy Havlové
Nadační fond Karla Janečka
Nadační fond Ludmila
National Grid, UK
John R. & Linda A. Oberkofler
Renita and Dennis O’Connell
OSKARPLAST
Nadácia Tatra banky
Patria Finance
Elena Parrino
Pharmacia Corporation
Oldřich Picek
Ján Plánovský
Candice L. Preston
The Progress&Freedom Foundation
Ivan Pur
Richard Quandt
RAPOS
RM System
Gerard Roland
RSJ
Tim & Judy Rudderow Foundation
Jeffrey H. Sands
Barbara D. Schafer
Cynthia & Grant Schaumberg
Clemens Schütte
Miroslav Singer
Škoda Auto
Sontheimer Retirement Donations
Petr Šrámek
John Stack
Michael L. Stan
Austin C. & Ann Starkey
Emil Stavrev
Eva Čermáková
Vladimír Benáček
Jaromír Gottwald
Martin Jarolím
Jiří Kejval
Pierre Louis Lévy
Jaroslav Němec
Pavel Novák
Jana a Edvard Outratovi
Martin Potůček
Jan Procházka
Anna Veverková
Valdimír Zoufalý
Prof. František Turnovec
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Wasserstein-Perella Foundation
John C. Whitehead Foundation
Susan Walton
Živnostenská banka
Mark Ellenbogen