NHÚ

Národohospodářský ústav Akademie věd ČR (NHÚ) byl zřízen v roce 1992 a je jediným pracovištěm Akademie věd ČR v oblasti ekonomického výzkumu. Od roku 2007 má právní status veřejné výzkumné instituce (v. v. i.). Jeho činnost se postupně propojovala s činností Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE) a tato spolupráce vyústila v roce 1999 v založení společného pracoviště CERGE-EI. Hlavním úkolem CERGE-EI je účelně propojit vědeckou a pedagogickou práci obou ústavů a v jejím rámci vzdělávat novou generaci ekonomů ze zemí bývalého komunistického bloku.

NHÚ se zabývá vědeckým výzkumem ekonomické teorie na makro- i mikroúrovni, veřejnými financemi, ekonometrií, ekonomickou integrací, ekonomií trhu práce, strukturou a organizací trhů, mezinárodním obchodem, mezinárodními financemi, ekonomií životního prostředí a zdravotnictví, experimentální ekonomií, ekonomickou transformací a dalšími oblastmi, jež souvisejí s přechodem k tržní ekonomice a vstupem do EU.

Projektem NHÚ je nezávislý think-tank IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu), který vznikl z iniciativy a pod vedením prof. Jana Švejnara. IDEA se zaměřuje na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. Výzkumní pracovníci IDEA se v současnosti zajímají o následující oblasti: reforma veřejných rozpočtů, daňová reforma, analýza penzijních systémů a jejich reforma, makropredikce vývoje české ekonomiky, vstup ČR do eurozóny, trh práce a reforma vzdělávání.

Další informace na stránkách NHÚ.