CERGE UK

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE UK) bylo založeno roku 1991 jako první moderní doktorský program ekonomie v postkomunistických zemích. Vzniklo z iniciativy prof. Jana Švejnara a doc. Josefa Zielence, nejprve jako součást Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, za podpory Andrew W. Mellon Foundation, Pew Charitable Trusts a Agentury USA pro mezinárodní rozvoj (USAID). Výnos rektora ze dne 1. října 1993 zřídil CERGE jako vědeckopedagogické pracoviště UK. Od 1. ledna 1999 je CERGE vysokoškolským ústavem Univerzity Karlovy na základě Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Důležité dokumenty:

Vědecká rada CERGE

Vědecká rada CERGE posuzuje koncepce vědecko-výzkumné činnosti pracoviště předkládané ředitelem, pravidelně hodnotí výsledky vzdělávací a vědecké činnosti a zaujímá stanovisko k návrhu rozdělení finančních prostředků, zejména na vědeckou činnost. Dále rada schvaluje způsob, jakým se CERGE podílí na uskutečňování studijního programu a vyjadřuje se k dalším záležitostem předloženým ředitelem nebo stanoví-li tak vnitřní předpis Univerzity Karlovy nebo CERGE.

Vědeckou radu CERGE jmenuje a odvolává ředitel CERGE na základě souhlasu Akademického senátu Univerzity Karlovy. Vědecké rada se skládá z významných představitelů ekonomické vědy a praxe, z nichž nejméně jedna třetina nejsou členové akademické obce Univerzity Karlovy.

Členové vědecké rady

Doc. Marek Kapička, Ph.D. (Předseda)
CERGE

Doc. Stanislav Anatolyev, Ph.D.
CERGE

Ing. Jaroslav Borovička, Ph.D.
New York University

Prof. Jakub Kastl, Ph.D.
Princeton University

Doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
CERGE

Doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.
CERGE

Prof. Jan Švejnar, Ph.D.
Columbia University, and the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences

PhDr. Jan Zápal, Ph.D.
CERGE

 

Oborová rada CERGE

Oborová rada je orgán složený z významných akademických a vědeckých pracovníků CERGE a jiných institucí, pověřený koordinací a vyhodnocováním doktorského studijního programu. Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor na základě návrhu děkana FSV UK, který návrh předkládá po dohodě s ředitelem CERGE a ředitelem NHÚ. Oborová rada má nejméně pět členů, nejméně dvě třetiny členů musí být z řad profesorů nebo docentů, nejméně jedna třetina členů musí být jiné osoby než členové akademické obce FSV UK či CERGE, a alespoň jeden člen musí být jiná osoba než člen akademické obce Univerzity Karlovy.

Oborová rada je mimo jiné zodpovědná za jmenování členů zkušební komise, přípravu seznamu přijatých studentů děkanovi FSV UK, a odpovídá za obsahovou přípravu a vyhodnocování studijního programu a studia samotného. Dále děkanovi navrhuje členy komise pro státní doktorskou zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce, školitele a konzultanty studentů, oponenty disertační práce, a udělení titulu Ph.D. úspěšným absolventům doktorského programu.

Postavení oborové rady upravuje zákon o vysokých školách, vnitřní předpisy Univerzity Karlovy a FSV UK. Povinností oborové rady je mimo jiné na vyžádání podat zprávu o realizaci studijního programu řediteli CERGE.

Členové oborové rady

Prof. Ing. Štěpán JURAJDA, Ph.D. (předseda)
CERGE

Prof. Randall K. FILER, Ph.D.
City University of New York

Prof. RNDr. Jan HANOUSEK, CSc., DSc.
CERGE

Prof. Ing. Karel JANDA, M.A., Dr., Ph.D.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Doc. Ing. Michal KEJAK, M.A., CSc.
CERGE

Prof. Jan ŠVEJNAR, Ph.D.
Columbia University, New York City, a Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Doc. Ing. Zdeněk TŮMA, CSc.
KPMG

Prof. RNDr. Jan Ámos VÍŠEK, CSc.
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Doc. Ing. Josef ZIELENIEC, CSc.
New York University in Prague