Novinky

Zemřel ekonom Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc.

26. února 2021

S velkou lítostí oznamujeme, že ve věku nedožitých 94 let v pondělí 22. února 2021 zemřel ekonom Doc. Ing. Jaromír Vepřek, CSc., jeden ze spoluzakladatelů Národohospodářského ústavu AV ČR a dlouholetý člen vědecké komunity Československé akademie věd a Akademie věd ČR. V povědomí odborné veřejnosti je spojován především s aplikací metod systémové analýzy v odvětví zdravotní péče.

Jaromír Vepřek absolvoval v r. 1950 Vysokou školu věd hospodářských v oboru ekonomie průmyslu. V r. 1961 obhájil na Vysoké škole chemicko technologické v Praze kandidátskou disertační práci na téma ekonomie, organizace a plánování chemického průmyslu. Habilitoval rovněž na VŠCHT již v r. 1969, ale z politických důvodů mu byl titul docenta formálně udělen až po změně politického režimu v tehdejším Československu.

V letech 1952 –1957 působil na Fakultě ekonomického inženýrství ČVUT, v období let 1957 –1966 pak ve Výzkumném ústavu technicko-ekonomickém chemického průmyslu. V lednu 1967 nastoupil jako vědecký pracovník do Ekonomicko matematické laboratoře tehdejšího Ekonomického ústavu Československé akademie věd (EÚ ČSAV) pod vedením ředitele Oty Šika.

Zabýval se problémy operačního výzkumu, organizací vědy a vědní politiky a rozvojem a aplikacemi ekonomicko-matematických metod, zejména pak metod systémové analýzy, a mikro- a makro-problémy ekonomické transformace. Svými pracemi významně přispěl k rozvoji oboru systémové analýzy. Vedl výzkumný tým, přednášel na vysokých školách ekonomii průmyslu, systémovou analýzu či organizaci a řízení výzkumu a vývoje. V letech 1970 –1990 působil jako vedoucí redaktor odborného periodika Ekonomicko-matematický obzor, byl členem redakčních rad časopisů Politická ekonomie a Teorie vědy. V únoru 1990 byl jmenován vedoucím redaktorem časopisu Politická ekonomie. Od r. 1994 až do odchodu na odpočinek v létě r. 1996 působil na CERGE-EI ve funkci zástupce ředitele pro výzkum.

V devadesátých letech významně ovlivnil transformaci zdravotnictví, stále ještě nedokončenou, ze státem placeného a řízeného systému do zdravotnictví, které je financováno a řízeno prostřednictvím samosprávného pluralitního systému veřejného zdravotního pojištění. Praktická realizace politického rozhodnutí o odstátnění zdravotnictví narážela na nedostatek zkušeností, znalostí a jejich vzájemného sdílení. Jaromír Vepřek kolem sebe soustředil lidi ze všech oblastí zdravotnictví a půda CERGE-EI se stala místem, kde vznikaly koncepční materiály pro dlouhou řadu ministrů zdravotnictví. V roce 1993 začal v CERGE-EI pořádat měsíční zdravotnické semináře. Na nich se ladily návrhy jednotlivých reformních kroků a vznikala společná řeč mezi osobnostmi z řad zdravotníků, pojišťoven, státní správy, průmyslu a pacientů. Po jeho odchodu do penze pokračuje v pořádání seminářů, přerušeném coronavirem, MUDr. Pavel Vepřek. Posledním výstupem ze seminářů byla publikace „Zdravotnictví 2.0, příručka pro ministra“, která vyšla před posledními sněmovními volbami. Jaromír Vepřek zůstal zdravotnické problematice věrný ještě dlouho v době svého „odpočinku“ a obsah knihy „Zpráva o léčení českého zdravotnictví“ z přelomu tisíciletí, kterou napsal se synem, je stále vysoce aktuální.

CERGE-EI vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a blízkým Jaromíra Vepřeka.