Novinky

Projekty vědců z CERGE-EI získaly podporu TA ČR

26. října 2020

Ve čtvrté veřejné soutěži programu ÉTA Technologické agentury ČR uspěly dva projekty výzkumníků z CERGE-EI. Podporu získala Klára Kalíšková jako hlavní řešitelka projektu "Mapování dopadů ekonomické krize a optimalizace systémů daní, dávek, exekucí a insolvencí pro zmírnění jejích nepříznivých vlivů" a René Levínský jako spoluřešitel projektu "Město pro lidi, ne pro virus".

Klára Kalíšková se ve svém výzkumu bude zabývat ekonomickými dopady epidemie COVID-19 na různé skupiny obyvatel. Cílem je poskytnout veřejné správě analýzy a nástroje pro efektivnější optimalizace dávkových a daňových systémů a vyhodnocení jejich dopadů.

Tento projekt může reálně přispět k efektivnějším nastavení srážek v exekucích, danění práce, poskytování dávek, rozšíření přímé finanční pomoci, atd. - pro zmírnění chudoby a dalších negativních efektů krize (např. pokles spotřeby). Cílem je také poskytnout neziskovému a nadačnímu sektoru informace o regionálním rozložení sociálních aj. problémů a aktualizovat je o předpověď možných dopadů krize na domácnosti s dětmi - pro efektivnější plánování intervencí a programů.

René Levínský je spoluřešitelem projektu, jehož cílem je vytvoření softwarového nástroje pro simulaci sociálních vazeb a protiepidemických opatření, který umožní porovnat efektivitu opatření s jejich dopadem na život jednotlivce i společnosti. Jádrem tohoto nástroje je síťový model dosavadního šíření COVID-19 v ČR.

Díky zkombinování dat longitudinálního sociologického výzkumu Život během pandemie (mezilidské kontakty, pracovní, volnočasové činnosti, ekonomické dopady na domácnosti atd.), s demografickými a epidemiologickými daty řšitelé mohou vytvřoti model, který umožní odhadnout zdravotní, sociální a ekonomické dopady různých protiepidemických opatření (karanténa,trasování kontaktů, lokální uzávěry). Plánovaný výstup bude sloužit obcím, samosprávným celkům, firmám či nemocnicím pro porovnání dopadů jednotlivých opatření na život jednotlivců i komunit.

Hlavím řešitelem projektu "Město pro lidi, ne pro virus" je RNDr. Martin Šmíd PhD. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR).