Podatelna

Koordinátor(ka) spisové služby: Bc. Adéla Lepšíková, DiS.

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a dokumentů na přenosných nosičích dat:

Univerzita Karlova, CERGE
P.O. Box 882
Politických vězňů 7
111 21 Praha 1

Telefon:

(+420) 224 005 123 (analogové dokumenty)
(+420) 224 005 302 (elektronická podatelna)
(+420) 224 005 123 (datová schránka)

 

Fax:

(+420) 224 005 333
(+420) 224 005 444

 

Úřední hodiny: 

pondělí - pátek  8:00 - 15:00 (kancelář č. 333, 3. patro)

 

Elektronická adresa podatelny:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Identifikátor datové schránky: 

piyj9b4

 

Elektronická adresa pro zasílání faktur:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Formáty souborů přijímaných na elektronické adrese podatelny:

 • PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,
 • Fo/zfo (602XML Filler dokument),Html/htm (Hypertext Markup Language document),Eml (Electronic Mail Format),
 • Html/htm (Hypertext Markup Language document),
 • Eml (Electronic Mail Format),
 • Msg (Mail Message File Format),
 • Odt (Open Document Text),
 • Ods (Open Document Spreadsheet),
 • Odp (Open Document Presentation),
 • Txt (prostý text),
 • Rtf (Rich Text Format),
 • Doc/docx (MS Word Document),
 • Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 • Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • Jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,
 • Tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • Gif (Graphics Interchange Format),
 • Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • Avi (Audio Video Interleave),
 • Wav (Waveform Audio File Format),
 • Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer II/Layer III),
 • Dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 • CSV (Comma-separated values),
 • Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze v některém z přijímaných formátů).

Po zjištění škodlivého kódu není zpráva doručená na elektronickou adresu podatelny dále zpracovávána. Odesílatel není informován. V případě hromadně šířeného nevyžádaného sdělení (např. reklamního charakteru) nebo sdělení odeslaného z e-mailové adresy, která bude vyhodnocena jako podvržená, tedy sdělení obecně označovaného jako „spam“, nebude tato e-mailová zpráva dále zpracovávána a odesílatel nebude o této skutečnosti informován.

Za spam naopak nebude považováno vyžádané reklamní sdělení a korespondence obchodního nebo soukromého charakteru.

Maximální velikost souborů přijímaných prostřednictvím elektronické podatelny je 10 MB.

Formáty souborů přijímaných prostřednictvím datové schránky:

 • PDF (Portable Document Format), verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), ISO 19005,
 • Fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • Html/htm (Hypertext Markup Language document),
 • Odt (Open Document Text),
 • Ods (Open Document Spreadsheet),
 • Odp (Open Document Presentation),
 • Txt (prostý text),
 • Rtf (Rich Text Format),
 • Doc/docx (MS Word Document),
 • Xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 • Ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • Jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • Png (Portable Network Graphics), ISO/IEC 15948,
 • Tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • Gif (Graphics Interchange Format),
 • Mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2),
 • Wav (Waveform Audio Format),
 • Mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer II/Layer III),
 • Dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 • CSV (Comma-separated values),
 • Archivní formáty rar a zip (soubory obsažené v těchto archivech mohou být pouze v některém z přijímaných formátů).

Maximální velikost přijímané datové zprávy je 20 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB flash disk se souborovým systémem FAT, FAT32 nebo NTFS

Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.  Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 10 MB. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů povolen.

Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu (počítačového programu) nebo škodlivý kód, který je způsobilý přivodit škodu:

Pokud bude u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, nebo pokud bude datová zpráva jiným způsobem poškozená, neúplná, v jiném než výše uvedeném formátu či z dalších důvodů nečitelná, nemůže být tato datová zpráva přijata a zpracovávána. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručena z důvodu zachycení datové zprávy bezpečnostními prvky používaného internetového připojení.

Důsledky vad dokumentů:

Pokud bude doručený dokument v analogové nebo digitální podobě neúplný nebo nečitelný, nebude možné jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, a dále pokud bude dokument v jiném než výše uvedeném datovém formátu nebo nebude uložen na výše uvedeném technickém nosiči dat, a přesto bude možné zjistit z dokumentu odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o případných vadách dokumentu informován a bude mu poskytnuta přiměřená lhůta k jejich odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, dokument nebude dále zpracováván. Pokud nebude možné určit odesílatele doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje nebo pokud bude dokument obsahovat škodlivý kód, dokument nebude dále zpracováván.