Knihovní řád

Čl. I. Základní ustanovení

CERGE-EI knihovna Jana Kmenty (dále jen „knihovna“) je součástí společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. (dále jen „CERGE-EI“). Knihovna poskytuje veřejně přístupné informační služby pro oblast ekonomického výzkumu a vzdělávání, v úzké návaznosti na cíl a zaměření CERGE-EI.

Čl. II. Uživatelé knihovny

 1. Knihovna poskytuje služby zejména akademickým a vědeckým pracovníkům a studentům CERGE-EI, členům akademické obce Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR a ostatní odborné veřejnosti.
 2. Uživatelem knihovny (dále jen „uživatel“ nebo „uživatel knihovny“) se stává fyzická osoba po nabytí členství dle článku V. Knihovního řádu.

Čl. III. Závaznost Knihovního řádu

 1. Tento Knihovní řád se vztahuje k činnosti a službám knihovny a je závazný pro všechny pracovníky a uživatele knihovny.
 2. Návrhy týkající se služeb knihovny může uživatel podat ústní i písemnou formou vedoucímu knihovny.
 3. Nedodržování Knihovního řádu je postihováno a může být důvodem k dočasnému či trvalému zrušení členství v knihovně. Tím není dotčena odpovědnost uživatele za způsobenou škodu a její náhradu podle platných právních předpisů.

Čl. IV. Služby knihovny

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby, a to zejména:
  a/ výpůjční služby prezenční a absenční,
  b/ meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MVS a MMVS),
  c/ bibliograficko-informační, referenční a rešeršní služby,
  d/ elektronické služby,
  e/ kopírovací služby – samoobslužné.
 2. Základní služby poskytuje knihovna uživatelům zdarma. Knihovna je oprávněna požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony a na specializované služby podle skutečně vynaložených nákladů. Na jejich úhradu může být vyžádána finanční záloha.
 3. Publikace uložené mimo volný výběr budou na vyžádání připraveny ve většině případů následující pracovní den.

Čl. V. Členství v knihovně

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická osoba po získání průkazu a následné registraci v knihovním systému.
 2. Průkaz uživatele knihovny je nepřenosný.
 3. Za případné zneužití průkazu odpovídá uživatel, jemuž byl průkaz vystaven.
 4. Členství v knihovně je platné dle zařazení do uživatelské kategorie a může být na žádost uživatele obnoveno.
 5. Změny v osobních údajích uživatele, včetně např. změny místa trvalého pobytu, jsou uživatelé povinni knihovně bezodkladně oznámit.

Čl. VI. Další práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat platný autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
 2. Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat licenční podmínky užívání elektronických zdrojů přístupných v lokální síti CERGE-EI nebo prostřednictvím registrovaného vzdáleného přístupu a získaná data používat výhradně pro potřebu výuky, výzkumu nebo studia. Zejména je nepřípustné hromadné stahování dat převyšující osobní potřebu, předávání dat další osobě pro komerční využití, nebo stahování celého ročníku časopisu.
 3. V důsledku nedodržení licenčních podmínek může být uživatel sankcionován (dle podmínek jednotlivých poskytovatelů elektronických zdrojů) a může mu být s okamžitou účinností ukončeno členství v knihovně.
 4. Uživatel přejímá zodpovědnost za stav a případné ztráty jím vypůjčených dokumentů registrovaných v knihovním systému.
 5. Uživatel je zodpovědný za kontrolu stavu svého uživatelského účtu a za upozornění pracovníků knihovny na případné nesrovnalosti.
 6. Uživatel při vstupu do knihovny předkládá svůj knihovní průkaz.
 7. V knihovně uživatel dbá pokynů pracovníků knihovny a chová se ohleduplně k ostatním uživatelům. V prostorách knihovny je zakázána jakákoliv forma kouření a konzumace jídla a nápojů.

Čl. VII. Prezenční výpůjčky

 1. Prezenčně se půjčuje z celého knihovního fondu.
 2. Pouze prezenčně se půjčují:
  a/ publikace, u nichž hrozí nenahraditelná ztráta nebo poškození (unikátní publikace),
  b/ literatura referenční,
  c/ denní tisk.

Čl. VIII. Absenční výpůjčky

 1. Výpůjční pravidla se řídí platnou maticí výpůjček (k nahlédnutí v knihovně nebo na webových stránkách knihovny), kde je rovněž uvedena výše poplatků za překročení výpůjční doby u jednotlivých kategorií vypůjčených dokumentů i uživatelů.
 2. Výpůjčku lze realizovat pouze tehdy, pokud uživatel nemá nesplněné závazky (nevrácené dokumenty s překročenou výpůjční lhůtou, nezaplacené poplatky apod.).
 3. Uživatel si může rezervovat publikaci vypůjčenou jiným uživatelem. Jakmile je rezervovaná publikace k dispozici, má uživatel knihovnou stanovenou dobu pro její vyzvednutí. Nevyzvedne-li si uživatel publikaci ve stanovené lhůtě, rezervace je automaticky zrušena.
 4. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument ve výjimečných a pracovníky knihovny předem odsouhlasených případech poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně.
 5. Za překročení stanovené výpůjční lhůty zaplatí uživatel poplatek, a to i v případě, že nebyl předem upomínán. V případě, že je vrácení výpůjček vymáháno písemnými upomínkami, je uživatel povinen uhradit navíc poplatky za upomínky. Po třetí upomínce následuje vymáhání soudní cestou.

Čl. IX. Zálohy, kauce a náhrady

 1. Při absenčním půjčování může knihovna v odůvodněných případech jako záruku řádného vrácení žádat složení peněžní kauce, na kterou vystaví potvrzení. Uživatel potvrzení předloží při vrácení výpůjčky a knihovna mu kauci vrátí. Výši kauce určuje vedoucí knihovny.
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě vypůjčeného dokumentu je knihovna oprávněna požadovat jednu nebo více z následujících forem náhrady:
  a/ uvedení do původního stavu,
  b/ dodání neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě
  přiměřené kvality,
  c/ náhrada jiným vydáním dokumentu, případně jiným dokumentem přibližně stejné
  hodnoty a významu pro fond knihovny,
  d/ finanční náhrada ve výši aktuální ceny dokumentu.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu schvaluje vedoucí knihovny.
 2.  Otevírací dobu stanoví vedoucí knihovny.
 3. Přílohou Knihovního řádu je Informační povinnost správce osobních údajů.
 4. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2020.
 5. Touto směrnicí se ruší Směrnice ředitele č. 4/2016.

V Praze dne 1. září 2020.

Příloha 1: Informační povinnost správce osobních údajů