Proč nás podpořit

„CERGE-EI má určující vliv na učení a chápání ekonomie jako vědy i praxe. Kdybychom měli dalších pět takových organizací rozmístěných rovnoměrně po celém světě, vyhlídky globální ekonomické teorie, empirie a politiky by byly značně jasnější.“

Simon Johnson,
Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology, bývalý ekon. poradce a ředitel výzkumu, Mezinárodní měnový fond.

Význam pro region a svět

CERGE-EI reaguje na kritický nedostatek podobných institucí v regionu. Pomáhá rozvíjejícím se ekonomikám udržet stabilní kurz vývoje směrem k ekonomickým a osobním svobodám.

Prostřednictvím špičkově vzdělaných absolventů a výzkumu orientovaného na veřejné politiky, CERGE-EI podporuje ekonomický růst, reformy a stabilitu v neklidných regionech jako je Balkán, Kavkaz, střední Asie a Blízký východ. Tento růst je v dlouhodobém horizontu strategickým zájmem svobodného světa.

CERGE-EI a jeho absolventi již nyní pomáhají v prostředí mezinárodního obchodu rozvíjet nastupující trhy v zemích bývalého Sovětského svazu, střední Asie a ostatních rozvojových zemích s celkovou populací přes 400 milionů obyvatel. 

Úspěchy CERGE-EI v plnění své mise

CERGE-EI, které bylo založeno v roce 1991 jako důsledek sletu událostí Sametové revoluce, se stalo prvním a nejdůležitějším pracovištěm nabízející doktorský program v postkomunistických zemích střední a východní Evropy.

Mise CERGE-EI se sestává ze tří částí:

Poskytnout velmi dobře připravené ekonomy vládám, akademické obci a průmyslu v zemích, kde expertíza chybí;

podporovat výzkum teoretické i aplikované ekonomie, zvláště s důrazem na přechod z komunistického modelu k tržní ekonomice;

zavést americký model volného a otevřeného vědeckého bádání a nediskriminační výuku v regionech, kde tyto koncepty byly 50 let potlačovány.

Za dobu existence CERGE-EI prošlo institutem přes 550 studentů střední a východní Evropy. Z tohoto počtu byla téměř polovina žen. Tisíce dalších studentů a ekonomů využilo výhod doprovodných programů.

Absolventi se uplatňují na seniorních pozicích v Mezinárodním měnovém fondu, Světové bance, EBRD, OECD, ILP, regionálních centrálních bankách a ministerstvech, univerzitách a v soukromém sektoru. Přibližně 25 % absolventů CERGE-EI se stává univerzitními pedagogy, téměř 40 % působí na ministerstvech, v centrálních bankách a mezinárodních nevládních organizacích, zbývající se z větší části podílejí na budování soukromého sektoru v domovských zemích.

Přes 80 % všech absolventů CERGE-EI zůstává v regionu či se ve své práci v mezinárodních organizacích problematikou domovského regionu zabývají. Naproti tomu pouze 5 % absolventů žádaných Ph.D. programů vyučovaných v USA se vrací zpět do regionu.

„CERGE-EI se vypracovala ve vedoucí výzkumnou a vzdělávací instituci ve střední Evropě. S vysoce motivovanými mezinárodními akademickými pracovníky a studenty z tranzitivních regionů je důležitým zdrojem talentů a analýz pro vlády, byznys, regionální univerzity a pro mezinárodní organizace jako je EBRD.“

Erik Berglöf,
vedoucí ekonom a speciální poradce prezidenta, Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD).

Kvalitní vzdělání a výzkum

CERGE-EI umožňuje získat tituly spadající pod tzv. Absolute charter, kterou uděluje New York State Board of Regents. Tato organizace o CERGE-EI uvádí: “Program je náročný, inovativní a adresuje konkrétní požadavky střední a východní Evropy…zaplňuje důležitou a jedinečnou mezeru”. Náš doktorský program je zároveň plně akreditován MŠMT.

Sekretariát programu ACE Evropského společenství označil CERGE-EI jako jediné “uznávané centrum excelence doktorského studia ekonomie” v regionu střední a východní Evropy. CERGE-EI bylo také vyznamenáno označením “Centrum excelence” Americkou nadací pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Dohled nad akademickou kvalitou programů je zajišťován externí komisí složenou ze světově uznávaných expertů z oboru ekonomie. 

Zodpovědné hospodaření a efektivní využití zdrojů

CERGE-EI poskytuje vzdělání v oboru moderní tržní ekonomie s méně než třetinovými náklady srovnatelných programů v USA.

Všechny darované prostředky putují přímo na vzdělávací účely. Dodatečné náklady jsou kompletně hrazeny ziskem z rentabilních programů, které CERGE-EI také administruje.

Dary lze směřovat americké CERGE-EI Foundation, neziskové organizaci IRS 501 (c)(3), přičemž dary jsou v USA daňově plně odečitatelná položka. Česká Nadace CERGE-EI taktéž donorům nabízí plný odpočet daru z daní podle právního řádu ČR a EU.

CERGE-EI vybudovalo spolehlivý systém finančního řízení. Správní rada CERGE-EI Foundation zahrnuje významné osobnosti ze světa byznysu USA a EU. Nadace CERGE-EI je v České republice registrovanou charitativní organizací.